Lasten ja nuorten perhehoidon eri muodot ja peruskäsitteet

Mies ja kolme poikaa pelaavat jalkapalloa nurmikolla.
Rautiaisten sijaisperheen arkea kesällä 2020. Lue Rautiaisten tarina klikkaamalla kuvaa. Kuva: Päivi Karjalainen
 • Lyhytaikainen perhehoito tarkoittaa sitä, että hoidettava sijoitetaan perhehoitoon lyhyeksi aikaa, tavallisimmillaan muutamasta päivästä kuukausiin. Lyhytaikaista perhehoitoa kuvataan myös usein sanoilla päivystysperhehoito tai kriisiperhehoito. Lyhytaikaista perhehoitoa käytetään avohuollon tukitoimenpiteenä tai akuuteissa kriisitilanteissa, joissa lapsi sijoitetaan kiireellisesti perhehoitoon.
 • Toistaiseksi voimassa oleva perhehoito tarkoittaa sitä, että lapsi tai nuori on sijoitettu suunnitelmallisesti pidempiaikaisesti perhehoitoon. Suomessa huostaanotto jatkuu lastensuojelulain mukaan aina toistaiseksi ja vastaavasti huostaanotetun lapsen perhehoito on myös toistaiseksi jatkuvaa. Huostassapito lakkaa viimeistään lapsen täyttäessä 18 vuotta.
 • Jälkihuollossa nuoren perhehoito voi toteutua hoitona ja huolenpitona sijaisperheessä asuen, osittain sijaisperheessä asuen ja osittain hänen tukenaan omaan kotiin tai osavuorokautisena perhehoitona nuoren kotona.
 • Koko perhe voidaan sijoittaa yhdessä perhehoitoperheeseen. Tarkoituksena on tukea vanhempaa hoitamaan omaa lastaan ja antaa sijoitetulle perheelle arjen sekä vanhemmuuden mallia. Perhehoitoa voidaan järjestää koko perheelle myös lapsen ja hänen vanhempiensa kotiin arjen vanhemmuuden tuen tai vaikkapa perheen jälleenyhdistämisen tilanteissa.

Perhehoidon peruskäsitteitä

 • Perhehoitaja on valmennuksen käynyt yksityishenkilö, joka antaa toimeksiantosopimukseen perustuen perhehoitoa ja jolla on tarvittavat valmiudet tehtävään. Lasten ja nuorten perhehoitajaa kutsutaan puhekielessä sijaisvanhemmaksi.
 • Perhekoti tarkoittaa yksityisen perheen kotia, jossa annetaan toimeksiantosuhteista perhehoitoa.
 • Perhehoitoperhe tai sijaisperhe on perhe, johon kunta tai kuntayhtymä on sijoittanut perhehoitoa tarvitsevan henkilön.
 • Sijaishoitaja on perhehoitaja, joka toimii toisen perhehoitajan sijaisena.
 • Toimeksiantosopimus on perhehoitolakiin perustuva asiakirja, jossa perhehoitaja ja sijoittava kunta sopivat perhehoitoon liittyvät molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet.Toimeksiantosopimus tai sen liite sisältävät myös perhehoitajan tukitoimet.Toimeksiantosopimus voidaan tehdä joko määräajaksi tai toistaiseksi.
 • Perhehoidon toimintaohje on julkinen asiakirja, joka sisältää tietoa perhehoidon järjestämisestä kunnassa tai vuodesta 2023 alkaen hyvinvointialueella. Toimintaohjeessa linjataan muun muassa, millaisia perhehoidon toteuttamistapoja hyvinvointialueella on käytössä, millaista tukea perhehoitajan on mahdollista saada tehtävässään ja miten perhehoitoa valvotaan.

Lastensuojelun tärkeitä käsitteitä

 • Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä vastaa lakisääteisesti perhehoitoon sijoitetun lapsen asioista.
 • Avohuollon tukitoimi tarkoittaa niitä monia toimenpiteitä, joilla autetaan lastensuojelun asiakasperhettä, esimerkiksi ohjaus, lastenhoitoapu, taloudellinen tuki ja sijoitus kodin ulkopuolelle.
 • Kiireellinen sijoitus tarkoittaa sitä, että lapsi sijoitetaan heti välittömästä vaaratilanteesta oman kotinsa ulkopuolelle.
 • Huostaanotto tarkoittaa lapsen ottamista sosiaaliviranomaisen huostaan, jos lapsen oma tai hänen vanhempansa toiminta on vakava vaara lapselle eikä tilannetta pystytä korjaamaan avohuollon tukitoimilla.
 • Sijaishuolto tarkoittaa huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai hallinto-oikeuden väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Lapsen sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshuoltona tai muulla lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla
 • Jälkihuolto on lastensuojelulain mukainen palvelu sijoitettuna olleelle lapselle. Jälkihuolto-oikeus on 25 ikävuoteen saakka.
 • Perheen jälleenyhdistäminen on lastensuojelun sijaishuollon keskeinen tavoite, ja se tarkoittaa sijoitetun lapsen paluuta vanhempansa luokse. Paluun mahdollisuutta arvioidaan vähintään vuosittain.

Lue seuraavaksi