Perhehoitajan eläketurva

Sijoittava kunta tai kuntayhtymä ottaa eläkevakuutuksen perhehoitajille, joiden kanssa ne tekevät toimeksiantosopimuksen.

Vuosilta 1992–1997 eläkettä karttui hoitopalkkioista, jotka ylittivät vuosittain määräytyvän kuukausittaisen alarajan. Vuodesta 1998 alkaen eläkettä karttuu kaikista hoitopalkkioista ilman alarajaa. Ennen vuotta 2005 karttuneilla eläkkeillä on yläraja, ja niinpä perhehoitajan tehtävästä 31.12.2004 mennessä karttunut eläke sovitetaan yhteen muiden, ennen vuotta 2005 karttuneiden työeläkkeiden kanssa.

Vuodesta 2005 lähtien karttuvalla eläkkeellä ei ole ylärajaa. Perhehoitaja voi lisätä eläketurvaansa vapaaehtoisella eläkevakuutuksella.

vanhuuseläke

Vuoden 2017 alussa voimaan tulleen eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkeiän alaraja nousee asteittain 63 vuodesta 65 vuoteen. Muutos koskee vuonna 1955 syntyneitä ja sitä nuorempia.

Jos perhehoitaja on saavuttanut eläkeiän (63 vuotta) ennen vuotta 2017, hänen eläkeikänsä ei muutu, vaikka hän jatkaisi perhehoitajana toimimista.

Vuonna 1962 syntyneet ovat ensimmäinen ikäluokka, jonka vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta (v. 2027). Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden eläkeikäraja kytketään elinajan kehitykseen. Eläkkeen karttumisen yläraja on aina viisi vuotta alarajaa ylempänä, eli kun vanhuuseläkkeen alaikäraja on 65, yläraja on 70 vuotta.

Eläkettä karttuu vuodesta 2017 alkaen 1,5 % vuodessa koko palkan osuudelta, eli eläkkeen perusteena olevasta palkasta ei enää vähennetä työntekijän työeläkevakuutusmaksua. Edellisestä poiketen ikävälillä 53–62 vuotta eläkettä karttuu 1,7 % 31.12.2025 saakka.

Jos henkilö jatkaa työn tekoa alimman vanhuuseläkeiän saavuttamisen jälkeen eli ei ota eläkettä maksuun, korotetaan eläkettä 0,4 prosentilla jokaista lykkäyskuukautta kohti (lykkäyskorotus).

Jos vanhuuseläkkeesi on alkanut 1.1.2020 tai myöhemmin, perhehoitoa tai muuta toimeksiantosuhdetta ei tarvitse enää päättää. Ehtona on, että se on eläkkeesi alkaessa ainoa jatkuva julkisten alojen eläkelain (JuEL) mukainen palvelussuhde.

Jos perhehoitaja siis haluaa eläkkeelle siirryttyään jatkaa perhehoitajan tehtävässä, ei hänen enää tarvitse tehdä ns. toimeksiantosopimuksen teknistä katkaisua, mikäli perhehoito on ainut jatkuva julkisten alojen eläkelain (JuEL) mukainen palvelussuhde.

Lisätietoja saa Kevan sivuilta.

vanhennettu vanhuuseläke

Vanhuuseläkettä voi ottaa 61-vuotiaasta alkaen osittain maksuun joko puolet tai neljäsosan. Osittainen varhennettu vanhuuseläke pienentää lopullista eläkettä pysyvästi. Eläkkeen määrään tulee 0,4 prosentin suuruinen varhennusvähennys jokaista kuukautta kohti, jona eläkettä maksetaan ennen alimman vanhuuseläkeiän täyttymistä.

Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä voi tehdä tai olla tekemättä työtä. Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuu uutta eläkettä normaalisti eikä työn teon ja tulon määrälle ole rajoituksia.

kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke

Sairauspäivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä. Sairauden pitkittyessä voi hakea kuntoutustukea eli määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä Työeläkelaitokselta tai Kelalta. Kuntoutustukea haetaan hyvissä ajoin ennen sairauspäivärahan päättymistä. Hakemuksen käsittely kestää keskimäärin 2–3 kuukautta.

Hakemuslomakkeita saa muun muassa Kevasta ja Kelan toimipisteistä. Työeläkelaitos myöntää täyden kuntoutustuen, jos työkyky on heikentynyt 3/5 vähintään vuoden ajaksi. Perhehoidon palkkio otetaan huomioon kuntoutustukea myönnettäessä.

Työeläkelaitos voi myöntää osakuntoutustuen, jos työkyky on heikentynyt 2/5 vähintään vuoden ajaksi. Jos työkykyä ei voida palauttaa hoidon tai kuntoutuksen avulla, työkyvyttömyyseläke myönnetään toistaiseksi.

Kuntoutustuen ja työkyvyttömyyseläkkeen aikana saa ansaita enintään 40 % vakiintuneesta keskiansiosta. Vakiintunut keskiansio lasketaan yleensä työkyvyttömyyden alkamista edeltäneiden viiden kalenterivuoden ansioista. Täysi työkyvyttömyyseläke voidaan muuttaa osatyökyvyttömyyseläkkeeksi, jos työansiot ovat yli 40 % mutta alle 60 % työkyvyttömyyseläkettä edeltäneestä vakiintuneesta keskiansiosta.

Ansiotuloista on ilmoitettava Kelalle ja Työeläkelaitokselle, ja ansioraja on hyvä selvittää kummastakin paikasta.

Lisätietoja: www.keva.fi, www.kela.fi, www.elakeuudistus.fi

Perhehoitajan eläke-eduista säädetään julkisten alojen eläkelaissa 81/2016.