Perhehoitaja ja kodin ulkopuolinen työ

Sijoittava kunta saattaa edellyttää, että vähintään toinen sijaisvanhemmista jää kotiin vastaamaan täysiaikaisesti sijoitetun lapsen tai nuoren hoidosta. Aikuisten pitkäaikaisessa perhehoidossa perhehoitajat ovat lähes poikkeuksetta nk. päätoimisia.

Kokonaan tai määräajaksi pois jäänti ansiotyöstä on perhehoitajalle usein iso päätös ja edellyttää perusteellisia neuvotteluja sijoittajan kanssa. Työelämän lainsäädäntö tarjoaa mahdollisuuksia jäädä pois työelämästä.

Hoitovapaa: Perhehoitajalla on oikeus jäädä hoitamaan perhehoitoon sijoitettua lasta, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta (työsopimuslaki 4. luku, 3§).

Osittainen hoitovapaa: Perhehoitaja voi saada perhehoitoon sijoitetun lapsen hoitamiseksi osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy tai pidennetyn opppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen kolmas lukuvuosi päättyy (työsopimuslaki 4. luku, 4§).

Poissaolo perheenjäsenen tai läheisen hoitamiseksi: Jos työntekijän perheenjäsen tai muu läheinen on erityisen hoidon tarpeessa, työnantajan on pyrittävä järjestämään työt siten, että työntekijällä on mahdollisuus jäädä määräajaksi pois työstä perheenjäsenen tai läheisen hoitamiskesi. Poissaolon pituudelle ei ole säädetty enimmäis- tai vähimmäisaikaa. (Työsopimuslaki 4. luku, 7a§)

Vuorotteluvapaakorvaus: Vuorotteluvapaakorvausta ja hoitopalkkiota voi saada yhtä aikaa (vuorotteluvapaalaki 2002, 15§). Perhehoidon palkkio voi kuitenkin vaikuttaa oikeuteen saada vuorottelukorvausta sekä maksettavan korvauksen määrään, jos perhehoito katsotaan ansaintatarkoituksessa tehdyksi työksi.

Lisätietoja: www.kela.fi, www.keva.fi, www.mol.fi, www.mela.fi