Perhehoitajan sairauspäiväraha

Perhehoitaja on oikeutettu saamaan sairauspäivärahaa omavastuuajan (sairastumispäivä + 9 arkipäivää) (sairausvakuutuslaki 2004) jälkeen vuositulon perusteella. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää työkyvyttömyyden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. (Sairausvakuutuslaki 2004).

Perhehoitajan tulee ilmoittaa sijoittavalle kunnalle tai kuntayhtymälle välittömästi sairastumisestaan. Sijoittavan kunnan tulee arvioida millä tukitoimenpiteillä perhehoito voi jatkua. Jos perhehoidon jatkumista ei voida turvata tukitoimen pitein, on arvioitava perhehoitopaikan muutosta perhehoitajan sairausloman ajaksi.

Sairauspäivärahan tarkoituksena on korvata niitä tuloja, jotka perhehoitaja menettää sairauden takia. Jos perhehoidon hoitopalkkion maksaminen jatkuu sairausloman aikana, hän ei menetä tätä tuloa. Tällöin vuositulossa ei huomioida perhehoidon hoitopalkkiota. Perhehoitajan tulee päivärahahakemuksessa osoittaa, kuinka perhehoidossa olevien henkilöiden hoito on järjestetty perhehoitajan sairausloman aikana. Perhehoitaja voi kuitenkin saada yhtä aikaa sekä perhehoidon hoitopalkkiota että sairauspäivärahaa lukuun ottamatta vakuutusyhtiön maksamaa tapaturmaan liittyvää sairauspäivärahaa.

Katso alla olevalta animaatiovideolta tärkeimmät tiedot perhehoitajan sairausturvasta:

Seuraavaksi kerrotaan, kuinka hoitopalkkion maksaminen vaikuttaa Kelan maksaman päivärahan suuruuteen.

Päätoiminen perhehoitaja (ei muuta vuositulossa huomioitavaa tuloa kuin perhehoidon hoitopalkkio)

Päätoimisen perhehoitajan sairauspäivärahan suuruuteen vaikuttaa se, saako hän samanaikaisesti perhehoidon hoitopalkkiota. Jos perhehoidon hoitopalkkion maksaminen jatkuu sairausloman aikana, palkkiota ei huomioida sairauspäivän perusteena olevassa vuositulossa. Tällöin perhehoitajalle voidaan maksaa sairausloman ajalta sairauspäivärahaa vähimmäismääräisenä (28,94 €/arkipäivä, v. 2020). Päätoimisen perhehoitajan on kuitenkin mahdollista siirtää hoitopalkkio sairausloman ajaksi perheen toiselle perhehoitajalle, mikäli perheessä on kaksi perhehoitajaa. Tällöin sairauspäiväraha määräytyy vuositulon perusteella.

Sivutoiminen perhehoitaja (myös muuta vuositulossa huomioitavaa tuloa kuin perhehoidon hoitopalkkio)

Jos perhehoidon hoitopalkkion maksaminen jatkuu sairausloman aikana, sitä ei huomioida sairauspäivärahan perusteena olevassa vuositulossa. Mikäli perhehoitajalla on ollut tarkastelujaksolla muuta vuositulossa huomioitavaa tuloa kuin perhehoidon hoitopalkkio, lasketaan sairauspäiväraha ko. tulon perusteella.

Sairauspäivärahan hakeminen

Sairauspäivärahaa haettaessa perusteena on lääkärintodistus. Tehdessään päätöstä sairauspäivärahan myöntämisestä Kela arvioi perhehoitajan työkyvyttömyyttä perhehoitajan esittämän selvityksen pohjalta. Perhehoitajan tulee sairauspäivärahahakemuksessaan selvittää, mitä perhehoitajan tehtäviä hän on estynyt hoitamasta sairauden tai vamman takia sekä kuka tehtävät hoitaa hänen sairauslomansa aikana. Perhe tai sijoittava kunta voi esimerkiksi järjestää tilapäisapua, jolla turvataan hyvän perhehoidon jatkuminen sairauslomasta huolimatta.

Toimeksiantosopimuksessa on hyvä sopia mm. siitä, että sijoittajakunta maksaa sairausloman omavastuuajan hoitopalkkion, ellei hoito perheessä jatku sairausloman ajan.

Lisätietoja: www.kela.fi