Referat på svenska

Förbundet för Familjevård i Finland rf

Förbundet för Familjevård i Finland rf är en riksomfattande sakkunnig- och intressebevakningsorganisation för familjevård baserad på uppdragsavtal. Familjevårdsförbundet grundades år 1983. Det är en paraplyorganisation för de 19 regionala medlemsorganisationerna för familjevårdare och Sinut ry. Samverkande medlemmar är De Ungas Vänner rf och SOS-Barnbyar rf.

Förbundet

  • Påverkar och deltar i att förbättra lagstiftningen om familjevård
  • Deltar i familjevårdens internationella samarbete genom IFCO och NOFCA

Vad är familjevård?

Familjevården ger barn, unga, vuxna och äldre möjlighet till vård, omsorg och nära relationer i hemlika förhållanden. Familjevården ska svara mot de vårdbehövandes behov och främja deras grundläggande trygghet och sociala relationer.

Familjevården ordnas i familjevårdarens privata hem, men kan vid behov även ordnas i den vårdbehövandes hem. Familjevården ges av en familjevårdare.

Familjevården i Finland styrs av familjevårdslagen som trädde i kraft 2015. I lagen finns bestämmelser bland annat om vem som kan bli familjevårdare, hurdant familjehemmet ska vara och hur många vårdbehövande barn, ungdomar, vuxna eller äldre som kan placeras i en familj. Lagen har också bestämmelser om vilken roll familjevårdaren har, vilket stöd han eller hon ska få, vad som ska avtalas om i uppdragsavtalet och hur familjevården ska genomföras.

Vem kan bli fosterförälder eller familjevårdare?

En person som med hänsyn till sin utbildning, sin erfarenhet eller sina personliga egenskaper är lämplig att ge familjevård kan godkännas som familjevårdare. Innan ett uppdragsavtal ingås ska den som har för avsikt att arbeta som familjevårdare genomgå den förberedande utbildning som uppdraget kräver. Av särskilda skäl kan personen genomgå den förberedande utbildningen senast ett år efter placeringen.

Familjevårdare för barn och unga kallas även fosterföräldrar och familjen fosterfamilj. Men fosterförälder är dock ingen juridisk term.

Familjevårdaren kan leva i ett parförhållande eller vara ensamboende. I familjen kan finnas egna barn, men det är inte en förutsättning. Man hoppas att i allt större grad få barnens och ungdomarnas släkt- eller andra närstående familjer som fosterfamiljer.

Ytterligare information: www.perhehoitajaksi.fi