Ikäihmisten perhehoito

Nainen avustaa vanhempaa naista sukkien jalkaan laittamisessa sängyn laidalla.
Essi Jäppisen perhekoti Ruovedellä. Kuvassa Anja Rimmi ja perhehoitaja Essi Jäppinen.

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan ikääntyneen hoivan ja huolenpidon järjestämistä perhehoitajan tai hoidettavan kodissa. Perhehoitajalta edellytetään ennakkovalmennuksen käymistä ja soveltuvuutta tehtävään.

Perhehoito sopii sellaiselle ikäihmiselle, jolla on kotiin annettavista palveluista huolimatta vaikeuksia selviytyä arjessa mutta joka ei vielä tarvitse palveluasumista tai laitoshoitoa. Erityisen hyvin perhehoito sopii ikäihmiselle, joka joutuu olemaan paljon yksin ja kokee turvattomuutta tai jonka elämänlaatu on heikentynyt.

Perhehoito sopii myös henkilölle, jolla on muistisairaus mutta joka ei tarvitse huolenpitoa ympäri vuorokauden. Vaikka perhehoidossa olevan ikäihmisen tulee pääsääntöisesti pärjätä yöt ilman säännöllistä apua, tietoisuus avun saamisesta sitä tarvittaessa voi luoda levollisuutta ikäihmisen elämään.

Päätöksen perhehoitoon siirtymisestä tekee hyvinvointialue. Esimerkiksi alueen SAS-ryhmä tai palveluohjaaja arvioi yhdessä ikäihmisen ja hänen läheistensä kanssa ikäihmisen palvelutarpeen ja hänen tilanteeseensa sopivan palvelumuodon, joka voi olla perhehoito.

Hoidettavien määrä pysyy pienenä

Perhehoidon vahvuuksia ovat muun muassa pysyvät ihmissuhteet, jatkuvuus ja koti elinympäristönä. Perhehoidossa on mahdollista antaa yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa, koska hoidettavien määrä on pieni ja hoitaja tai hoitajat pysyvät samoina.

Lähtökohtaisesti perhekodissa voidaan hoitaa samanaikaisesti neljää henkilöä perhehoitajan kanssa samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt mukaan luettuina.

Perhekodissa saadaan kuitenkin hoitaa samanaikaisesti enintään kuutta henkilöä, jos perhekodissa annettavasta hoidosta, kasvatuksesta tai muusta huolenpidosta vastaa vähintään kaksi ennakkovalmennuksen käynyttä, perhekodissa asuvaa henkilöä, joista ainakin toisella on lisäksi tehtävään soveltuva koulutus ja riittävä kokemus hoito- tai kasvatustehtävistä (perhehoitolaki 7 §).

Ikäihmisten perhehoitaja voi olla parisuhteessa elävä tai yksinasuva. Perhehoito on koko perheen asia, ja se vaatii kaikkien perheenjäsenten hyväksymisen.

Ikäihmisten perhehoidon keskeinen perusarvo on ihmisarvon kunnioittaminen, oikeus arvokkaaseen vanhuuteen ja hyvään kohteluun ikäihmisten palveluiden laatusuositusten (STM 2013) mukaisesti.

Lue lisää sivustomme Tietoa perhehoidosta -osiosta, Ikäihmisten perhehoito -esitteestä (pdf-tiedosto) tai Perhehoitoliiton tuottamasta Ikäihmisten toimeksiantosuhteisen perhehoidon tietopaketista (pdf-tiedosto).

Katso video ikäihmisten perhehoidon järjestämisestä ja eri muodoista

Perhehoidon määrä on kovassa kasvussa

Vanhuspalvelujen tila -seurannan (THL ja Perhehoitoliitto 2023) mukaan ikäihmisten perhehoitoa on tarjolla lähes kaikilla hyvinvointialueilla. Suomessa on noin 250 ikäihmisten perhekotia. Uusimman selvityksen mukaan perhehoitoa sai vuonna 2021 joko perhekodissa tai omassa kodissaan noin 3 300 ikäihmistä. Vielä vuonna 2017 perhehoidossa oli noin 1 300 vanhusta.

Alla tilastotietoa ikäihmisten perhehoidosta alueittain. Kuvitus on julkaistu alun perin Perhehoito-lehdessä 3/2023. Kuvituksen saa klikattua isommaksi:

Taulukko perhehoitoa saaneista ikäihmisistä vuodelta 2021.
Kuvitus: Jonna Markkula

Hyvän perhehoitoarjen suositukset ikäihmisten perhehoitoon

Perhehoitoliitossa tuotetut suositukset tukevat perhehoitajia ja perhehoidon järjestäjiä.

Lue seuraavaksi