Mitä perhehoito on?

Toimeksiantosuhteisella perhehoidolla tarkoitetaan oman kodin ulkopuolista hoitoa tarvitsevan henkilön hoitamista yksityisessä perheessä perheenjäsenenä. Perhehoito voidaan järjestää myös hoidettavan kotona. Perhehoitoa antaa perhehoitaja, joka on valmennettu tehtäväänsä. Hyvinvointialue maksaa perhehoitajalle hoitopalkkiota ja kulukorvauksia sekä valvoo perhehoitoa.

Lasten ja nuorten perhehoitajia kutsutaan usein sijaisvanhemmiksi ja perhettä sijaisperheeksi. Lasten ja nuorten lisäksi perhehoidossa voi olla myös aikuisia kehitysvammaisia, mielenterveyskuntoutujia tai ikäihmisiä.

Lue lisää perhehoidon eri muodoista:

Lue lisää perhehoidon järjestämisestä ja arjesta sivustomme Perhehoitajaksi-, Tietoa perhehoidosta -, Tukea arkeen -osioista.

Mikä on perhekoti?

Perhekodilla tarkoitetaan yksityisen perheen kotia, jossa annetaan toimeksiantosuhteista perhehoitoa. Perhekodissa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää henkilöä. Määrään lasketaan mukaan myös perhehoitajan kanssa samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt. Määrästä voidaan poiketa myös, jos kyseessä on sisarusten tai saman perheen jäsenten perhehoito tai jos hoidetaan samanaikaisesti vain täysi-ikäisiä henkilöitä.

Perhekodissa saadaan kuitenkin hoitaa samanaikaisesti enintään kuutta henkilöä, jos perhekodissa annettavasta hoidosta, kasvatuksesta tai muusta huolenpidosta vastaa vähintään kaksi ennakkovalmennuksen käynyttä, perhekodissa asuvaa henkilöä ja joista ainakin toisella on lisäksi tehtävään soveltuva koulutus ja riittävä kokemus hoito- tai kasvatustehtävistä.

(Perhehoitolaki 3 §, 7 §, 9 §, linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Perhehoidon vahvuudet

  • turvallinen ja tavallinen perhe-elämä
  • mahdollisuus kiintymykseen ja pysyvyyteen
  • mahdollisuus läheisiin, usein läpi elämän kestäviin ihmissuhteisiin
  • yksilöllisyys
  • yhteisöllisyys
  • koti kasvu- ja elinympäristönä

Toimeksiantosuhteisen perhehoitajan tehtävä ja asema

Perhehoitajan tärkein tehtävä on hoivata ja pitää huolta perheeseen sijoitetusta lapsesta, nuoresta, aikuisesta tai ikäihmisestä. Perhehoidon ydin on perhehoitajan ja hoidettavan lämmin, vastavuoroinen ja inhimillisiin tarpeisiin vastaava suhde.

Tämän lisäksi perhehoitajan tehtävästä ja asemasta tekee erityisen se, että kysessä on toimeksiantosuhde eikä työsuhde. Toimeksiantosuhteinen perhehoitaja ei ole myöskään yrittäjä.

Perhehoitajan tehtävää ja asemaa määrittävät perhehoitolaki ja siihen liittyvät muut lait, kuten esimerkiksi työtapaturma- ja ammattitautilaki, sairausvakuutuslaki, työttömyysturvalaki ja julkisten alojen eläkelaki.

Perhehoitaja ja hyvinvointialue solmivat perhehoidosta toimeksiantosopimuksen, jossa sovitaan molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet.