Läheinen perhehoidossa

Lapselle, nuorelle tai aikuiselle sopivaa perhehoitopaikkaa valittaessa otetaan huomioon hänen ja hänen vanhempiensa tai läheistensä tarpeet ja mielipiteet sekä perhehoitajan valmiudet vastata näihin tarpeisiin. Myös perhekodin tilanne otetaan perhehoitopaikkaa valittaessa huomioon esimerkiksi sen suhteen, kuinka monta henkilöä perheessä jo on perhehoidossa ja millaiset heidän tarpeensa ovat.

On tärkeää, että perhehoidossa olevalla henkilöllä on mahdollisuus tavata läheisiään ja ylläpitää olemassa olevia tärkeitä ihmissuhteita. Lastensuojelun perhehoidossa tästä säädetään lastensuojelulain 54 §:ssä (linkki aukeaa uuteen ikkunaan). Sijaisvanhemmilta edellytetäänkin valmiuksia tukea lapsen suhdetta syntymävanhempiinsa ja muihin läheisiin.

Yhteydenpidon mahdollistaminen on myös perhehoidon järjestäjän tehtävä. Esimerkiksi perhehoitopaikka tulisi valita niin, että etäisyys ei ole este yhteydenpidolle.

Aikuisten perhehoidossa korostuu perhehoitajan ja perhehoidossa hoidettavan läheisten hyvä yhteistyö. Perhehoidon järjestäjän tehtävä on tukea tätä yhteistyötä.

Perhehoidon onnistumista tukee se, että perhehoitaja saa vanhemmilta tai läheisiltä ja perhehoidon työntekijöiltä perhehoitoon tulevaa henkilöä koskevat tiedot. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi, millaiset asiat ovat hänelle tärkeitä, mitkä ovat hänen vahvuuksiaan ja kuinka tukea häntä parhaiten. Esimerkiksi vammaisten henkilöiden osalta perhehoitajan on tärkeää tietää, miten henkilö ilmaisee itseään, millaisia sairauksia ja lääkityksiä hänellä mahdollisesti on sekä tarvitseeko hoidettava joitakin apuvälineitä.

Lapsen, nuoren ja aikuisen tunteminen ja hänen tarpeidensa huomioon ottaminen ja ainutkertaisuuden kunnioittaminen ovat yksilöllisen hoidon ja huolenpidon perusta. Perhehoitajaa sitoo elinikäinen salassapitovelvollisuus.

Tutustu www.voikukkia.fi sijoitetun lapsen tai nuoren vanhemmille.